Ochrana osobných údajov a GDPR

1. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „OÚ“)

Správcom osobných údajov:

PEFAR, s.r.o.
Žombék 8
94131 Dvory nad Žitavou
IČO: 36651800
Zapísaná v OR
Správca: Ing. Peter Farkas
Kontakt: 0918 854 879
e-mail: info@rajnaradia.sk

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame v zmysle týchto podmienok:
Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na stránke www.rajnaradia.sk poskytuje svoje vážny súhlas a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (Kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z., z 29. Novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len GDPR a ZÁKON).

2. Účel spracúvania osobných údajov

2.1 E-shop

K uzavretiu a plneniu zmluvy, spracovaniu platby, dodania produktu a výkonu ostatných súvisiacich činností (ako napr. reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom www.rajnaradia.sk medzi prevádzkovateľom a Kupujúcim. Pre vybavenie objednávky nám poskytnete údaje: meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo a platobné údaje. E-mail a telefónny kontakt slúžia aj ako komunikačný prostriedok. Na kontaktný e-mail budú zasielané informácie o potvrdení objednávky a priebežné informácie o stave objednávky.

2.2 Marketing

Na marketingové účely. Marketingovými účelmi sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newsletters, informácie o produktoch a novinkách. Marketingové informácie je možné zasielať len registrovaným zákazníkom. Ak si zákazník neželá dostávať tieto ponuky, napíše nám na info@rajnaradia.sk a my ho zo systému vymažeme, odhlásime.

3. Registrácia

Kupujúci má možnosť sa na stránke www.rajnaradia.sk zaregistrovať. Kupujúcemu je umožnené nakupovať aj bez registrácie.

Pri nakupovaní prostredníctvom registrácie Vaše Osobné údaje spracúvame takto:

 • Heslom - prihlásením do svojho konta získate informácie o svojich objednávkach, môžete si upravovať svoje osobné údaje, ako aj nastavenie zasielania newslettra. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie hesla.

4. Tretie strany

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám (obchodným partnerom).Sú to externé spoločnosti spracúvajúce naše systémy a zabezpečujúce riadny chod spoločnosti:

 • Webhouse s.r.o. (správca server)
 • Slovenská pošta a.s. (prepravca zásielok)
 • Slovenský Doručovací Systém (SDS, s.r.o. prepravca zásielok)

5. Doba spracúvania

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia súhlasu v zmysle týchto podmienok až po dobu 10 rokov pri splnení účelu plnenia zo zmluvy ods. 2.1. (týka sa účtovných dokladov – faktúry). Pri neregistrovaných kupujúcich sa osobné údaje z objednávky vymažú z administratívneho systému e-shopu platformy po dvoch rokoch od uskutočnenia objednávky, avšak osobné údaje uvedené na faktúre sú potrebné k archivácii účtovných dokladov.

Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 3 rokov pri splnení účelu marketingových aktivít ods. 2.2 .

6. IP adresa

IP adresa je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. Možno ju z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa ostáva osobných údajom:

 • IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, e-mail,....).
 • Statické IP adresy využívané fyzickými osobami, jednotlivcami
 • Dynamická IP adresa, je osobným údajom v prípade, keď poskytovateľ on-line služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje, napr. meno, priezvisko, e-mail, a pod. .

Bezpečný prenos údajov – Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané šifrovaním. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie používa pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch, ako aj internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

Ak ste registrovaný na našej stránke www.rajnaradia.sk , prístup k Vášmu kontu máte iba Vy. Nakladajte s údajmi dôverne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za neoprávnené nakladanie a zneužitie hesla.

7. Práva dotknutej osoby (Kupujúci)

Kupujúci má právo na opravu, výmaz, právo na presnosť údajov, právo namietať, právo na odvolanie súhlasu, právo na prístup k informáciám.

Kupujúci má právo bez odkladu na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných osobných údajov.

Kupujúci má právo na výmaz osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • Ak Kupujúci odvolá súhlas na spracovanie osobných údajov
 • Osobné údaje sa spracúvajú nezákonne – je dôvodom pre výmaz

Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v strojovo čitateľnom formáte.

Spracovanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

8. Súhlas

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov: meno, priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo.

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov Predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre účely vedenia používateľského účtu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo. Je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné. Bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

Spracovaním osobných údajov Kupujúceho môže Predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje Predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho odovzdané tretím osobám.

Osobné údaje budú spracovávané na dobu neurčitú. Budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

V prípade, že sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktorú sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • Požiadať Predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 • Požadovať, aby Predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.